Lårhalsstudien


type_hoftebrudd
Studien utføres som et samarbeid mellom Ahus universitetssykehus, Elverum sykehus og Bærum sykehus. De fleste pasientene eldre enn 70 år som innlegges på ett av disse sykehusene med lårhalsbrudd i god stilling vil bli invitert til å delta. Hvis man samtykker til deltakelse vil man enten behandles med skruer eller protese, hvilken type behandling man får avgjøres ved en kontrollert form for loddtrekning. Hvis man ikke ønsker å delta vil man bli behandlet med skruer i henhold til dagens retningslinjer.

Pasientene som deltar i studien vil bli kontrollert etter 3 måneder, 1 år og 2 år. Undersøkelsene ved disse kontrollene består av ulike tester i tillegg til utfylling av et spørreskjema. Man vil også kartlegge funksjonsevne og man har et spesielt fokus på gangfunksjon.


behandling_hoftebrudd
Fysioterapeuter tilknyttet studien undersøker funksjon og bevegelighet i hofteleddet, i tillegg måles tiden det tar å komme seg opp fra en stol for deretter å gå en bestemt lengde.

Hensikten med studien er å undersøke om protese hos pasienter med brudd i god stilling gir bedre resultater enn innsetting av skruer. Selv om man lenge har anbefalt skruer ved behandling av brudd i godt stilling er dokumentasjonen dårlig. Derimot har det vært publisert arbeider som gir holdepunkter for at protese også i denne pasientgruppen kan gi en bedre funksjon 1, 2, 3, 4, 5. Studien vil derfor kunne gi et svært viktig bidrag i arbeidet med stadig å forbedre behandlingen av lårhalsbrudd.
Prosjektansvarlig
Filip Dolatowski, Lege, Ahus Universitetssykehus
Veiledere
Stein Erik Utvåg, Overlege, Ahus Universitetssykehus
Sigurd Erik Hoelsbrekken, Lege, Kongsvinger Sykehus
Frede Frihagen, Overlege, Oslo Universitetssykehus
Medarbeidere
Ove Talsnes, Overlege, Elverum Sykehus
Vidar Opland, Overlege, Bærum Sykehus
Wender Figved, Overlege, Bærum Sykehus